sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMCo z wycieczką turystyczną w czasie pandemii?

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w dniu 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wielu konsumentów – podróżnych zmuszonych  było odstąpić od umów zawartych z biurami turystycznymi, a jeżeli jeszcze tego nie zrobili, to odpowiadamy na pytanie czy mogą to zrobić, a jeżeli tak to w jakiej formie.

TAK! Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy bez obowiązku podawania powodu odstąpienia. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje odstąpienia od umowy, ale w niniejszym wpisie zajmiemy się omówieniem odstąpienia o charakterze bezkosztowym.

Bezkosztowy rodzaj odstąpienia od umowy przysługuje między innymi w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podstawą prawną takiego odstąpienia jest art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych.

Podróżny może żądać w takiej sytuacji wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia. Samo wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie nie uprawnia podróżnego do bezkosztowego odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej. Dopiero gdy będzie można dowieść, że nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności miały znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego można bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej. Tytułem przykładu podróżny  może bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, gdy w miejscu docelowym odnotowano wiele przypadków zarażenia koronawirusem, w związku z czym loty do miejsca docelowego nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej.

Na marginesie warto również dodać, iż wraz z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r., o którym wspominamy powyżej, pojawiły się również teksty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia kontroli granicznej oraz zawieszenia i ograniczenia ruchu na określonych przejściach granicznych, co stanowi dodatkowe uzasadnienie Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.

Przez miejsce docelowe należy rozumieć np. miejscowość czy region, w którym ma miejsce impreza turystyczna, a gdzie ogłoszono stan epidemii. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Tak więc podsumowując, jeżeli jeszcze do tej pory nie odstąpiliście Państwo od umowy zawartej z biurem podróży, przysługuje Państwu takie prawo. Należy w formie pisemnej dokonać takiego odstąpienia i przesłać na adres biura podróży.  Najbezpieczniej zrobić to w formie przesyłki pocztowej, zachowując potwierdzenie nadania dla siebie. Warto zwrócić uwagę, czy biuro podróży, z którym podpisywaliście umowę o udział w imprezie turystycznej nie występuje jedynie w roli agenta. Wraz z dokonaniem odstąpienia na piśmie, należy wezwać biuro podróży do zwrotu uiszczonej ceny.

Dziś w Senacie ma być procedowana ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( tzw. tarcza antykryzysowa), która również bezpośrednio odnosi się do problematyki związanej z branżą turystyczną.

Zgodnie z treścią art. 15k ust. 1 w/w ustawy, odstąpienie w trybie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki, co oznaczać mogłoby, że biuro podróży dopiero po tym czasie będzie zobowiązane do zwrotu Państwu uiszczonej ceny, pod warunkiem oczywiście uznania odstąpienia za uzasadnione. Ustęp 2 przewiduje, że odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Dlatego jeżeli biuro podróży zaproponuje Państwu zamiast zwrotu uiszczonej ceny stosowny voucher do wykorzystania, a Państwo na takie warunki się zgodzicie, wówczas pozbawia to skuteczności takowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dezaktualizuje możliwość żądania zwrotu uiszczonej ceny.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do treści zawartych przez Was umów z biurami podróży, nie wiecie co powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu, bądź potrzebujecie pomocy w sporządzeniu takiego pisma warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże się zająć trapiącym Was problemem.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT ROZWÓD KIELCE / ADWOKAT ROZWODOWY KIELCE

Home

Powrót