sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMJak wygląda rozprawa rozwodowa?

Rozwód plasuje się na drugim miejscu, jeśli chodzi o poziom stresu w życiu człowieka. Dlatego tez staramy się przygotowywać naszych klientów na rozprawę rozwodową tak, aby mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa i wiedzieli, czego mogą się spodziewać.

Jak to wygląda od strony technicznej?

na rozprawę należy przyjść chwilę wcześniej, aby przejść kontrolę bezpieczeństwa, znaleźć salę sądową, na której ma się odbyć rozprawa i sprawdzić, czy widnieje ona na wokandzie, czyli papierowym lub elektronicznym spisie spraw, widniejącym przed salą.

Następnie o wskazanym czasie zostaje wywołana sprawa. Protokolant wyczytuje nazwiska stron i zaprasza na salę wszystkie wezwane osoby (w tym świadkow) i pełnomocników.

Na sali czekają już: sędzia, dwóch ławników i protokolant. Powód, czyli osoba, która wniosła pozew siada po lewej stronie sali, a pozwany po prawej (zwracając się twarzą do składu sędziowskiego).

Sąd sprawdza obecność (wymaga okazania dowodów osobistych) i prosi świadków o poczekanie przed salą. Rozprawa rozwodowa toczy się bowiem bez publiczności (wyjątkiem są tzw. mężowie zaufania), a świadkowie są obecni tylko podczas składania swoich zeznań.

Następnie sąd odbiera od stron lub ich profesjonalnych pełnomocników stanowiska co do żądań.

Po odebraniu stanowisk sąd rozpoczyna informacyjne słuchanie stron. Tutaj należy zaznaczyć, że nie jest to ostatni moment, kiedy strony są przesłuchiwane. Dlatego na tym etapie Sąd zadaje tylko kilka podstawowych pytań odnośnie aktualnej sytuacji małżonków, tego jak wygląda kwestia ich relacji, miejsca zamieszkania, sytuacji małoletnich dzieci. W tym momencie sąd może poruszyć kwestię możliwości skierowania stron do mediacji, pytając czy małżonkowie wyrażają na to zgodę. Jeśli obie strony się zgadzają, wówczas sąd zakreśla termin na przeprowadzenie mediacji i nie wzywa świadków, wstrzymując dalsze postępowanie dowodowe.

Jeżeli zaś małżonkowie nie widzą możliwości zawarcia ugody, sąd rozpoczyna postępowanie dowodowe.

Na salę wzywani są świadkowie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że to czy świadkowie będą wezwani i przesłuchani na pierwszej rozprawie zależy od organizacji rozprawy przez sąd. Może zdarzyć się tak, że sąd wzywa świadków dopiero na drugą rozprawę, chociażby z uwagi na możliwość mediacji. Po przesłuchaniu świadków przez sąd, strony i ich pełnomocnicy mogą zadawać im pytania.

Po przesłuchaniu wszystkich zawnioskowanych świadków sąd przesłuchuje strony.

Jakie pytania zadaje sąd? O to kiedy strony zawarły małżeństwo, jak ono przebiegało, kiedy pojawiały się problemy. Sąd będzie chciał ustalić przyczynę rozpadu związku małżeńskiego, więc mogą się pojawić pytania o kwestie związane z trzema podstawowymi więziami łączącymi małżonków: uczuciową, fizyczną i gospodarczą. Zazwyczaj padają pytania o to, czy strony darzą się uczuciem, kiedy ustało współżycie, jak również od kiedy strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i sąd musi orzec o kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach, należy się przygotować również na pytania związane z relacjami z dziećmi i kosztami ich utrzymania.

Po przesłuchaniu stron i przeprowadzeniu zgłoszonych dowodów sąd wydaje wyrok.

Jeżeli strona chce składać apelację, wówczas musi wnieść o uzasadnienie wyroku samodzielnie bądź przez pełnomocnika.

Sam odpis wyroku również nie jest doręczany z urzędu – tylko na wniosek strony.

Przypominamy, że powyższy opis jest jedynie przykładem „standardowej” rozprawy rozwodowej, lecz jak to w życiu bywa, w sądzie również zdarzają się różne sytuacje, włącznie z możliwością zawieszenia sprawy celem podjęcia próby ratowania małżeństwa.

Inaczej może wyglądać rozprawa w przypadku, gdy żądamy orzeczenia o winie, bądź, gdy orzeczenie dotyczące dzieci stron stanowi spór. Wówczas  do przeprowadzenia zazwyczaj są jeszcze inne dowody jak np. opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, opinie innych biegłych specjalistów, dowody z nagrań.

Dlatego też istotną kwestią jest dokładne przedyskutowanie przebiegu rozprawy ze swoim pełnomocnikiem tak, aby uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnego stresu na sali sądowej.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT ROZWÓD KIELCE / ADWOKAT ROZWODOWY KIELCE

Home

Powrót