sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMRozliczenia ze żłobkami i przedszkolami prywatnymi w czasie pandemii.

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji w obliczu pandemii koronawirusa. Dlatego też przedstawiamy Państwu rozwiązania prawne dotyczące kwestii możliwości rozliczeń ze żłobkami i przedszkolami niepublicznymi, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron umowy o świadczenie usług.

Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że trwająca pandemia powinna skłaniać nas do poszukiwania rozwiązań ugodowych i wzajemnego wspierania się.

Rodzice uczęszczających do żłobków i przedszkoli dzieci zmuszeni byli zorganizować opiekę nad nimi w trybie pilnym.

Jednocześnie, na podstawie podpisanych z placówkami umów, rodzice zobowiązani są do regulowania comiesięcznych opłat. Zazwyczaj mają one charakter dwuskładnikowy tj. czesne i wyżywienie. O ile kwestia wyżywienia przeważnie jest uregulowana w ten sposób, że w te dni, gdy dziecko nie jest obecne – nie jest pobierana opłata, o tyle na dzień dzisiejszy problematyczna wydaje się kwestia konieczności opłaty czesnego.

Wiele zależeć będzie od brzmienia zapisów konkretnej umowy. Mogą się w niej znaleźć bowiem różne uregulowania odnośnie tej kwestii jak np. zapis, który uprawnia rodziców do stosunkowego lub procentowego pomniejszenia stawki czesnego w przypadku długiej nieobecności czy choroby dziecka i wówczas możemy to „podciągnąć” pod naszą sytuację.

Nieliczne placówki będą posiadały również zapisy o niemożności świadczenia usług na skutek tzw. siły wyższej, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia całego czesnego. Jednak taki zapis może zostać uznany za klauzulę niedozwoloną, o czym w swoim raporcie z kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedszkola niepubliczne z 2008 r. wspomina Urząd Konkurencji i Konsumentów:


Prezes UOKiK wniósł zastrzeżenia do postanowień uprawniających przedszkola do naliczania stawki czesnego, lub jego określonej części, za okresy w których placówka jest nieczynna. Dotyczy to w szczególności letnich miesięcy wakacyjnych, ale także okresów, kiedy przedszkole jest zamknięte z innych przyczyn, np. w wyniku zdarzeń o charakterze siły wyższej, czasowego zawieszenia działalności placówki przez właściwe organy administracji państwowej. (…) Miesięczne czesne to kwota naliczana z tytułu świadczenia usługi opieki nad dzieckiem. O ile zasadne jest jej naliczanie w pełnym wymiarze za cały miesiąc, niezależnie od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu (przedszkole ponosi stałe koszty związane z gotowością świadczenia usługi niezależnie od obecności dziecka), brak jest podstaw do obciążania konsumenta kwotą czesnego za okres, gdy przedszkole jest nieczynne i w związku z tym nie realizuje usługi.

W pierwszym odruchu zatem spoglądamy na zawartą umowę. Jeżeli tam nie znajdziemy odpowiedzi na swoje pytanie, to należy skierować się do przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 495 k.c.:

§  1.  Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§  2.  Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

Pokrótce, oznacza to, że rodzice mają podstawę prawną do tego, aby dochodzić od placówek odstąpienia od pobierania czesnego za okres, kiedy umowa nie jest de facto realizowana. Ta interpretacja może też posłużyć również przy negocjacjach odnośnie obniżenia wysokości opłat.

Odnosząc się do kwestii, o której wspominamy na początku, czyli wzajemnego wspierania się w tych trudnych momentach, nie zachęcamy do podejmowania radykalnych kroków, jak odmowa zapłaty całości czesnego czy nawet rozwiązywanie umów, lecz do spokojnych i wyważonych rozmów z właścicielami placówek, którzy obecnie muszą ponosić wszelkie opłaty związane z koniecznością utrzymania swoich działalności.

Stoimy na stanowisku, że musimy wykazywać się solidarnością i wzajemnym zrozumieniem, dlatego zasadnym byłoby obniżenie czesnego przez placówki do poziomu umożliwiającego im przetrwanie. W końcu chodzi o dobro naszych dzieci, które z chęcią wrócą do swoich ukochanych cioć, jak tylko sytuacja na to pozwoli.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / OBSŁUGA PRAWNA KIELCE

Home

 

adwokat kielce porady prawne kielce adwokaci kielce prawo cywilne

Powrót