sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMWłaściwość miejscowa w sprawach frankowiczów po nowelizacji.

Na skutek ostatniej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, frankowicze mogą pozywać banki przed sądem właściwym dla miejsca swojego zamieszkania.

Przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach szwajcarskich byli ograniczeni w wyborze sądu, przed którym będzie toczyła się ich sprawa. Do tej pory mogli pozwać bank przed sądem właściwym według siedziby głównej banku, ewentualnie według miejsca oddziału, w którym podpisywali umowę. Finalnie, większość spraw frankowych toczyła się w większych ośrodkach takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk. Wiązało się to odpowiednio ze znacznym obciążeniem sądów, zwłaszcza warszawskich. Odczuwalną konsekwencją dla kredytobiorców były z pewnością długie terminy rozpoznania spraw.

Nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 7 listopada 2019 r., został dodany art.  372, zgodnie z którym:

§ 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.

 

Wprowadzenie powyższego przepisu stanowi znaczne ułatwienie dla kredytobiorców. Mogą oni liczyć na szybsze rozpoznanie sprawy w miejscu swojego zamieszkania. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dojazdami i stawiennictwem na rozprawach w innych miastach.

Powyższe powinno zatem skłaniać do rozważenia oddania swojej umowy kredytowej pod ocenę sądu, zwłaszcza, iż jak przewidujemy, fala pozwów przeciwko bankom dopiero przed nami.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

Home

Powrót