sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMJakich argumentów używają banki w sporach z frankowiczami?

Szacunkowo ponad 90% spraw tzw. frankowiczów, które trafiają do sądów w całym kraju jest wygrywana przez kredytobiorców. Banki nadal zaprzeczają nieważności zapisów umownych i podnoszą szereg argumentów, które miałyby za tym przemawiać.

1. Brak interesu prawnego w ustaleniu nieważności.

 

Sektor bankowy w odpowiedziach na pozwy kredytobiorców zaprzecza, aby konsumenci mogli w drodze powództwa o ustalenie domagać się uznania umowy za nieważną. Jednakże, polskie sądy wielokrotnie zakwestionowały ten argument. Przede wszystkim dlatego, że w znacznej mierze umowy te są nadal wykonywane – kredytobiorcy mają przed sobą często lata płacenia rat. Mają zatem interes prawny, żeby wystąpić z powództwem.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 października 2018 r., sygn. I ACa 623/17, „Orzeczenie stwierdzające nieważność umowy niweczy jej skutki ex tunc i z uwagi na związanie zarówno stron, jak i innych sądów jego treścią z mocy art. 365 § 1 k.p.c., jako swoisty prejudykat, ma istotne znaczenie dla dalszych czynności stron w związku ze spłacaniem kredytu przez powoda.”.

2. Kredytobiorca jako nie-konsument.

 

Zdarzają się sytuacje, w których Banki podnoszą argument, że kredyt nie był zaciągany przez konsumenta, ale na cele prowadzonej działalności zawodowej. Stosownie do przepisów, „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”. Najczęściej w samych umowach kredytowych strony wskazywały jako cel kredytu – cel mieszkaniowy. Jednak banki podnoszą np. argument, że na danej nieruchomości prowadzona była działalność gospodarcza. Sam fakt, że kredytobiorca prowadził w chwili zawierania umowy kredytu działalność gospodarczą w żaden sposób nie jest wystarczający. Bank powinien udowodnić, że kredytobiorca nie posiadał statusu konsumenta na moment zawierania umowy.

3. Kwestia wykonywanego lub wyuczonego zawodu kredytobiorcy.

 

Kredytobiorcy często obawiają się, że fakt ich wykształcenia np. z zakresu ekonomii, prawa czy finansów może mieć negatywny wpływ na wynik sprawy. Jednak sądy wskazują w swoich orzeczeniach, że stopień świadomości konsumenta nie ma wpływu na nieważność danego postanowienia umownego. Klauzule niedozwolone bowiem są obiektywnie wadliwe. Ich charakter jest oderwany od cech strony zawierającej umowę.

4. Przedawnienie.

 

W kwestii przedawnienia w sprawach frankowiczów zostało powiedziano już wiele. Banki nadal utrzymują, że roszczenia kredytobiorców przedawniają się z upływem trzech lat. Zgodnie jednak z najnowszym orzecznictwem TSUE, wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy o jej nieuczciwych warunkach, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na ich podstawie.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT FRANKOWICZE KIELCE / ADWOKAT CHF KREDYT / SPRAWY FRANKOWE W KIELCACH / KANCELARIA CHF / KANCELARIA DLA FRANKOWICZÓW

Powrót